آگهی مناقصه عمومی جمع آوری زباله شماره( 2-1400)
 
 
 
 
 
 
نتیجه مناقصه :  
 صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی سازمان در ارتباط با موضوع مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات به تاریخ 25/02/1400 در کمیسیون معاملات سازمان مطرح شد و شرکت سبزینه قشم با قیمت پیشنهادی 82.714.000.000 ريال و ظریب (30.496) به عنوان مناسبترین قیمت پیشنهادی انتخاب و معرفی نمود و مقرر شد وفق آئین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد اقدام گردد.
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
1093
Powered by DorsaPortal